Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje polonijne
Uroczystość z okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią
2010.06.25
28 czerwca 2010 r. w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal 6 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 60. rocznicę nawiązania stosunkó w dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią. Polska była jednym z pierwszych krajó w, któ re uznały niepodległe państwo mongolskie. Strony nawiązały stosunki dyplomatyczne 14 kwietnia 1950 r., zaś wymiana pierwszych przedstawicieli dyplomatycznych nastąpiła w 1953 r. [więcej]


Wyniki konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
2010.06.23
25 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wręczy dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu wspó łczesnych stosunkó w międzynarodowych, obronioną w 2009 roku. [więcej]


[starsze wiadomości]
Sejm
Senat
 
10 lutego 1940 r. - 70. Rocznica Deportacji Polaków w głąb ZSRR
z terenów II RP zajętych przez Armię Czerwoną  

  Dzień 10 lutego 1940 r. dla tysięcy Polaków z terenów II RP zajętych w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow przez ZSRR stał się początkiem tragicznej drogi na wschód, drogi na Sybir. Często warunki, w których przyszło im żyć na zesłaniu okazały się ponad ich siły, dla wielu naszych rodaków obca ziemia stała się miejscem wiecznego spoczynku. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. NKWD przeprowadziło zakrojoną na szeroką skalę akcję deportacyjną, która miała na celu „oczyszczenie" zajętych po 17 września 1939 r. ziem polskich. Na listach NKWD znaleźli się uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., uciekinierzy z okupowanych przez III Rzeszę terenów polskich, inteligencja, działacze społeczni, wojskowi i policjanci, leśnicy i pocztowcy. Deportowano całe rodziny. Aresztowanie około 140 tysięcy osób przeprowadzone w ciągu jednej nocy zaskoczyło Polaków. Stłoczeni w wagonach, w nieludzkich warunkach jechali niekiedy nawet kilka tygodni na swój Sybir. Była to pierwsza masowa akcja przesiedleńcza ludności polskiej, kolejne przeprowadzono: 13 kwietnia 1940 r., 29 czerwca 1940 r. oraz w maju-czerwcu 1941 r. Łącznie objęły one ok. 570 tysięcy osób, niektóre źródła podają nawet liczbę 1 miliona Polaków, których dotknęły sowieckie represje. 

  Ci, którym udało się przeżyć i wydostać ze Związku Radzieckiego, nie mieli dokąd wracać. Polski w granicach sprzed 1939 r. już nie było. Wielu wybrało emigrację. Ci, którzy powrócili do Polski, byli zmuszeni nieść w strachu i milczeniu piętno Sybiru. Licznych zesłańców i żołnierzy Armii Andersa także w Ojczyźnie dotknęły represje. Po II wojnie światowej deportowano do obwodu irkuckiego 4,5 tys. byłych żołnierzy Armii Andersa i ich rodziny. W Polsce Ludowej ukrywano zsyłkę, nie mówiono o tym, że przebywano w ZSRR w miejscu ograniczenia wolności bez jakiegokolwiek oskarżenia, wyroku, o tym, że w „braterskim" Związku Radzieckim tysiące Polaków zamęczono i zagłodzono na śmierć. Dopiero w latach 90-tych, po upadku ZSRR byli zesłańcy mogli zacząć myśleć o odwiedzeniu grobów krewnych, którym nie udało się przeżyć. Wówczas wiele osób poszukiwało informacji o mogiłach najbliższych, dokumentów z zesłania. Rosyjska organizacja „Memoriał" była zasypywana listami od byłych polskich zesłańców.

  Deportowani na północny-zachód Rosji mogli liczyć także na pomoc Historyczno-Oświatowej Społecznej Organizacji „Sowiest" („Sumienie") z Kotłasu (obwód archangielski). Listy z prośbą o pomoc w uzyskaniu takich informacji napływały od Polaków z całego świata do Pani Iriny Dubrowiny i skupionych wokół „Sumienia" represjonowanych, w tym osób polskiego pochodzenia. I. Dubrowina pomogła wielu Polakom w uzyskaniu informacji i dokumentów z rosyjskich archiwów. Pomocą w tłumaczeniu listów od i do Polaków służył Pana Tobiasz Weissman (Polak urodzony w Tarnowie), któremu nie obce były losy zesłańców, gdyż w 1940 r. wraz z rodziną został deportowany do obwodu archangielskiego, a do 1952 r. był więźniem sowieckich łagrów. Członkowie rodzin zesłańców i byli zesłańcy coraz częściej decydowali się na odwiedzenie grobów bliskich na dalekiej, rosyjskiej północy. Dzięki wsparciu organizacji „Sumienie", miejscowych rosyjskich władz oraz zaangażowaniu ze strony Rodaków i Rzeczypospolitej w Kotłasie i innych miejscach obwodu archangielskiego wzniesiono upamiętnienia i oznaczono polskie cmentarze, były to: krzyż na cmentarzu Makaricha w Kotłasie - 1995 r., krzyż na cmentarzu na Zaowrażie w Kotłasie - 1995 r., krzyż w m. Rocziegda oraz na pobliskim polskim cmentarzu - 1996 r., polskie mogiły na cmentarzu w m. Priwodino, w pobliżu Kotłasu - 1940 r., krzyż w m. Sosnowaja (były specposiołek Kriesty, rejon Wierchniaja Tojma) - 2008 r., krzyż we wsi Rossochy (były specposiołek Rossochy, rejon Szenkursk) - 01.06.2009 r., cmentarz polski byłego specposiołka Jeżma (rejon Pinega) - 1940-1942 r., cmentarz polski specposiołka Werjużskoje Oziero, w rejonie Ustjańskim - 2009 r., pomnik pamięci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w m. Jercewo (rejon Konosza) - ustanowiony 13.09.2009 r. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu od lat otacza opieką polskie miejsca pamięci w północno-zachodniej Rosji. Z inicjatywy i przy aktywnym wsparciu polskiego konsulatu ustanowiono wiele upamiętnień, w I poł. lat 90-tych znaczącą rolę w tym dziele odegrał Konsul Generalny RP, śp. Zdzisław Nowicki. Od 2008 r. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu realizuje program edukacyjno-badawczy: „Losy Polaków na północy Rosji". W ramach wspomnianego programu zbieramy materiały dot. obecności Polaków na płn.-zach. Rosji, odwiedzamy miejsca pamięci (w tym poszukujemy polskich cmentarzy) i dokumentujemy ich stan, przeprowadzamy wywiady z osobami polskiego pochodzenia, opracowujemy zebrane materiały i upowszechniamy tą wiedzę poprzez spotkania, konferencje i publikacje.

  Jednak jest to przysłowiowa „kropla w morzu" wobec ilości zapomnianych i nieodnalezionych polskich mogił. Aby zobrazować ogrom problemu ograniczmy się tylko do obwodu archangielskiego, do którego trafiło ponad 55 tysięcy deportowanych po 1939 r. Polaków.  Osadzono ich w 138 specjalnych osadach (spiecposiołkach), nadzorowanych przez NKWD. Niemal przy każdej osadzie powstał polski cmentarz, gdyż ze względu na trudne warunki bytu, surowy klimat i obowiązek ciężkiej pracy przy niedostatecznym wyżywieniu śmiertelność w polskich „spiecposiołkach" była wysoka. Polskie cmentarze mogą obejmować kilka mogił, ale są też takie, na których spoczywa od kilkudziesięciu do 100 i więcej osób. Przypuszczalnie w obwodzie archangielskim znajduje się ponad 100 cmentarzy polskich zesłańców, jednak dotychczas znikoma ilość cmentarzy jest odpowiednio zabezpieczona, odnowiona, oznaczona i udokumentowana. Położenie wielu cmentarzy staję się coraz trudniejsze do określenia, gdyż świadkowie tych wydarzeń odchodzą, mogiły i krzyże zacierają się, giną w archangielskiej tajdze, a przymusowo kolonizowana niedostępna i surowa rosyjska północ stopniowo się wyludnia. Czasem myśliwy natrafi w lesie na spróchniałe krzyże z łacińskimi literami, czasem na prośbę byłych zesłańców lub ich krewnych ktoś odnajdzie i zaopiekuje się zapomnianym cmentarzem. Tak było w przypadku polskiego cmentarza we wsi Sosnowaja (rejon Wierchniaja Tojma, obwód archangielski), gdzie pochowanych jest ponad 70 Polaków deportowanych 10 lutego 1940 r. do spiecposiołka Kriesty (tak nazywała się polska osada specjalna). Mieszkający obecnie w Anglii Pan Leszek Gliniecki (deportowany do osady Kriesty wraz z rodziną 10.02.1940 r.) zwrócił się do Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu i do organizacji „Sumienie" z prośbą o pomoc w odnalezieniu miejsca spoczynku jego rodzeństwa, bliźniąt: Jacka i Marii, zmarłych w Kriestach 30.04.1940 r. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ze szkoły w pobliskiej Sojdze udało się odnaleźć cmentarz, na cmentarzu pochowanych jest ok. 70 osób. Rosyjska młodzież przygotowała koncepcję odnowienia polskiego cmentarza, projekt zajął 2 miejsce w etapie obwodowym konkursu „Ja - obywatel Rosji", uzyskując środki na jego realizację. Uczniowie szkoły w Sojdze pod przewodnictwem nauczycieli uporządkowali teren cmentarza byłego spiecposiołka Kriesty, ogrodzili cmentarz i ufundowali krzyż. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odnowionego cmentarza odbyło się w dn. 30.10.2008 r., w ramach obchodzonego w Rosji Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych. W lipcu 2009 r. uczniowie i nauczyciele z VI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie odwiedzili miejsca pamięci w Kotłasie oraz polski cmentarz we wsi Sosnowaja. Polska delegacja została bardzo serdecznie przyjęta przez młodzież ze szkoły w Sojdzie, według wiedzy konsulatu utrzymują między sobą kontakt i planują wspólne przedsięwzięcia.

  W dniu 1 czerwca 2009 r. we wsi Rossochy (rejon Szenkurs, obwód archangielski) polska rodzina Garboś ustanowiła krzyż z tablicą pamięci o swoich bliskich i wszystkich Polakach pochowanych na cmentarzu w Rossochach. Udało się to dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, przychylności miejscowych władz, serdeczności mieszkańców Rossoch i Szenkurska oraz zaangażowaniu proboszcza parafii św. Piotra i Pawła w Archangielsku, ks. Rajmunda Gruszki. Do specposiołka w Rossochach w 1940 r. trafił Pan Mieczysław Garboś  z rodziną - jego ojciec Marek i brat Władysław zmarli i zostali pochowani w Rossochach. Pan Mieczysław Garboś przybył po ponad 60 latach na grób bliskich, przyjechał z synem, synową i wnukiem.

  Dzięki odruchowi sumienia i serca mieszkańców rejonu Ustiańskiego ustanowiono krzyż na polskim cmentarzu byłego spiecposiołka Wierjużskoje Oziero (gdzie osiedlono ponad 900 deportowanych). Krzyż wzniesiono w październiku 2009 r. z udziałem delegacji miasta Tarnowa - miasta partnerskiego Kotłasu: Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomki Narożańskiego i Pana Jana Hućko. Uroczyste odsłonięcie krzyża odbędzie się w dn. 01 marca 2010 r. w 70.Rocznicę przybycia Polaków do osady Wierjużskoje Oziero.

  Wszystkim ludziom dobrej woli w Rosji, mającym świadomość niedostatecznej wiedzy społeczeństwa rosyjskiego na temat polskiej martyrologii, którzy nie byli obojętni wobec zapomnianych polskich mogił, i uznali za swoją powinność oddać część zmarłym wyrażam głęboką wdzięczność. Wszystkim tym, którzy rozumieją przeszłość i budują wspólną, rozumną polsko-rosyjską przyszłość przekazuję podziękowania i wyrazy największego szacunku.

Jarosław Drozd
Konsul Generalny RP
w Sankt Petersburgu

 


Uroczyste obchody 20-lecia Stowarzeszenia Kulturalno-Oświatowego "Polonia"

w Sankt Petersburgu

W roku 2008 najstarsza organizacja polonijna w Rosji świętuje 20-te urodziny. W 1988 r.  działalność kulturalną i edukacyjną zapoczątkowała grupa odważnych Polaków, ich starania doprowadziły do oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia jesienią 1989 r.

Z okazji 20-lecia organizacji "Polonia" w dniu 14.11.2008 r. w Domu Aktora w Sankt Petersburgu odbył się uroczysty koncert. W jubileuszowych uroczystościach wziął udział Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz. W trakcie koncertu miała miejsce ceremonia wręczenia piętnastu zasłużonym dla środowiska polonijnego działaczom odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert przygotowali członkowie stowarzyszenia "Polonia", wystąpili: polonijny zespół folklorystyczny "Gaik", chór Lauda, Galina Żukowa, Jadwiga Pietrowska, Andrzej Świacki i Siergiusz Nowożyłow.

Zapraszamy do GALERII


 

Uroczystość wręczenia pierwszych Kart Polaka

W dniu 18 lipca 2008 r. w Konsulacie Generalnym w Sankt Petersburgu odbyła się wyjątkowa uroczystość, wręczenie pierwszych Kart Polaka w północno-zachodnim okręgu Federacji Rosyjskiej.

  
 

PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA !

            ZMIANA W REGULAMINIE STYPENDIALNYM FUNDACJI SEMPER POLONIA
Nastąpiła zmiana w regulaminie stypendialnym w §3 pkt 5 prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu (http://www.semperpolonia.pl/).

           NOWY WNIOSEK !

Pobierz: Wniosek stypendialny Fundacji Semper Polonia

          TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW UPŁYWA  20.02.2009 R.

Dokumenty prosimy składać w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu.

Pytania dot. programu stypendialnego można kierować na adres:


15/05/2008

 

12 maja 2008 roku, w wielu 98 lat, zmarła Irena Sendlerowa ps."Jolanta". Urodzona 15 lutego 1910 roku w Otwocku... .


 Spotkanie sekcji kombatantów i blokadników w Domu Polskim

07 maja br. odbyło się spotkanie poświęcone 63-ej rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Zobacz: GALERIA FOTOGRAFICZNA


OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO w Domu Polskim w Sankt Petersburgu

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" i Konsulat Generalny RP gratulują wszystkim uczestnikom i zwycięzcom "Olimpiady Języka Polskiego", którzy w dniu 12.04.2008 r. sprawdzili swoje umiejętności w zakresie władania językiem polskim.


KARTA POLAKA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Karty Polaka,

które odbędzie się w Konsulacie Generalnym 10.04.2008 r. o godzinie 16.00.

czytaj : INFORMACJE O KARCIE POLAKA


 

 Serdecznie zapraszamy na polonijne spotkanie młodzieżowe

POLSKA I ROSJA

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

Będziemy mówić o:

-  programach naukowych polskich uczelni dla rosyjskich studentów

- stypendiach dla osób polskiego pochodzenia

- młodzieżowym projekcie: "Polski aspekt w międzynarodowej współpracy młodzieżowej"

 Spotkanie odbędzie się 18.02.2008 r., o godzinie 18.00,

w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu


WIELKIE DYKTANDO POLSKIE 

 w Domu Polskim w Sankt Petersburgu

 OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO 

17 lutego 2008 r., godzina 15.30

Do udziału w Dyktandzie zapraszane są wszystkie osoby niezależnie od wieku, płci,obywatelstwa czy miejsca zamieszkania, narodowości i wyznania.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Dyktandzie są przyjmowane do momentu rozpoczęcia Dyktanda, czyli 17 lutego do 15.30.

W zgłoszeniu prosimy podać następującą informację - imię, nazwisko, obywatelstwo, wiek, stopień znajomości języka polskiego.  

Sposoby przyjmowania zgłoszenia do udziału:

a) Tel/fax: 275-45-58 (sekretarka lub pn - pt. po godz. 18.00., sob - 12.00 - 15.00) E-mail: , (w polu „Temat listu" prosimy pisać - Dyktando-2008)

b) KG,  e-mail: )

c) SKO "Polonia" , (tel/fax: 275-47-72)

________________________________________________________________________

Stypendium Fundacji SEMPER POLONIA

DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

Osoby polskiego pochodzenia ubiegające się o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA w semestrze wiosennym roku akademickiego 2007/2008 powinny do dnia 22 lutego 2008 r. złożyć w konsulacie następujące dokumenty:
A) obecni stypendyści ubiegający się o przedłużenie otrzymywania stypendium:
  • podanie z prośbą o przedłużenie stypendium na semestr wiosenny roku akademickiego 2007/2008 z uwzględnieniem celu, na który zostanie ono wykorzystane,
  • zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające zaliczenie semestru jesiennego 2007/2008 wraz ze średnią ocen,
  • potwierdzony raport z działalności na rzecz środowiska polonijnego za semestr jesienny 2007/2008.

B) nowi kandydaci:

  • wniosek o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA (można go  pobrać ze strony internetowej http://www.semperpolonia.pl/)
  • zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające zaliczenie semestru jesiennego 2007/2008 wraz ze średnią ocen.
Wszystkie dokumenty składane przez studentów polonijnych powinny zostać przekazane do KG RP  wraz z tłumaczeniem na język polski.
O stypendium Fundacji SEMPER POLONIA mogą się ubiegać wyłącznie  osoby polskiego pochodzenia, tj. te które spełniają kryteria wymienione art. 5 ust. 1-3.ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji  (jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 53 poz. 532)

                               "KORTOWO" (05.12 - 07.12.207 r.)
  Serdecznie zapraszamy na występy Zespołu Pieśni i Tańca „KORTOWO" z Olsztyna.

• 05.12.2007 r. odbędzie się uroczysty koncert Zespołu „Kortowo" w Sankt-Petersburgu (Newski Prospekt 176, g. 17.00). Koncert przygotowywany jest we współpracy z Administracją Regionu Centralnego Sankt Petersburga.

• 12.2007 r. Zespół „Kortowo" wystąpi w Karelskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Pietrozawodsku (ul. Puszkinska 17, g. 19.00).

• 7.12.2007 r. odbędzie się wspólny koncert Zespółu „Kortowo" i Zespołu „Kantele" w Domu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Pietrozawodsku (ul. Krasnaja 8, g. 18.30).

Zespół Pieśni i Tańca "KORTOWO" jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od ponad 50-ciu lat "KORTOWO" czerpie natchnienie z tradycji ludowej, poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie tańce, pieśni i obrzędy. Tancerze prezentują program w oryginalnych strojach ludowych, wzbudzając zainteresowanie i fascynację ich pięknem i bogactwem. Repertuar ZPiT "KORTOWO" jest bogaty i zróżnicowany. Zespół przedstawia tańce narodowe: poloneza, mazura, kujawiaka i oberka, widowisko (we fragmentach) z regionu warmińskiego "Zapusty" oraz pieśni i tańce ludowe z terenów niemalże całej Polski.

 

 06.12.2007 r. Mikołajki

06 grudnia w każdym polskim domu dzieci znajdują pod poduszką miłą niespodziankę, którą podłożył ukradkiem Święty Mikołaj. W tym dniu kilkanaście wieków temu, w 345 roku zmarł biskup Miry Mikołaj, który swój czas na ziemskim padole poświęcił innym ludziom. Pomagał on potrzebującym, dzielił się wszystkim, co miał, a że nie chciał rozgłosu podkładał dary ukradkiem. Będziemy wspominać świętego, i za jego przykładem obdarowywać się podarkami 06 grudnia 2007 r. Wszystkie dzieci polonijne serdecznie zapraszamy na Mikołajki, które odbędą się 06.12.2007 r. o godzinie 18.00 w Domu Polskim w Sankt-Petersburgu (Sapiornyj Pereułek 10). Prosimy zapisywać dzieci na listy w organizacjach polonijnych lub w konsulacie ( mail: [email protected] ).


Konkurs wiedzy o Polsce: „Co wiecie o Polsce?" (29.11 - 10.12.2007 r.)

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół rosyjskich uczących się języka polskiego.

Konkurs odbył się w szkole nr 216 w Sankt-Petersburgu, szkole nr 4 w Kotłasie, w gimnazjum nr 8 w Pietrozawodsku i w szkole nr 23 w Murmańsku.

Nagrodą dla 10 zwycięzców była wycieczka do Polski (Warszawa, Kraków, Zakopane)

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne