Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Sprawy obywatelskie >>Nadanie obywatelstwa polskiego
Uroczystość z okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią
2010.06.25
28 czerwca 2010 r. w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal 6 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 60. rocznicę nawiązania stosunkó w dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią. Polska była jednym z pierwszych krajó w, któ re uznały niepodległe państwo mongolskie. Strony nawiązały stosunki dyplomatyczne 14 kwietnia 1950 r., zaś wymiana pierwszych przedstawicieli dyplomatycznych nastąpiła w 1953 r. [więcej]


Wyniki konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
2010.06.23
25 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wręczy dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu wspó łczesnych stosunkó w międzynarodowych, obronioną w 2009 roku. [więcej]


[starsze wiadomości]
Sejm
Senat

 

Nadanie obywatelstwa polskiego

Ubiegając się o nadanie obywatelstwa polskiego należy wypełnić (w języku polskim) "Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego" (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14 marca 2000 r.) oraz dołączyć:

 1. poświadczoną urzędowo kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 2. poświadczoną urzędowo kopię karty stałego lub czasowego pobytu w Polsce;
 3. odpis aktu urodzenia (oryginał);
 4. dokument potwierdzający stan cywilny (oryginał);
 5. życiorys (po polsku).
 6. oświadczenie o ubieganiu się lub nie ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości
 7. dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego, zwolnienie/zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali (może być poświadczona kopia)
 8. zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa (jeśli, tak stanowi umowa międzynarodowa) - nie dotyczy Rosji
 9. fotografię paszportową
 10. oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa (po polsku)

UWAGA

 1. Kopie dokumentów w języku rosyjskim powinny być poświadczone przez notariusza (za zgodność z oryginałem), przetłumaczone na język polski i poświadczone przez Konsulat.
 2. Dokumenty wymienione w pkt. c) i d) powinny być dołączone w oryginałach. Cudzoziemcy zamieszkali w Polsce na podstawie właściwego zezwolenia przedkładają odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski USC.
 3. Wniosek należy wypełnić po polsku, to samo dotyczy sporządzenia dokumentów wymienionych w punkcie e) i j).

Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, obejmującego małoletnie dziecko należy dołączyć:

 • odpis aktu urodzenia (gdy o obywatelstwo ubiegają się oboje rodzice)
 • odpis aktu urodzenia oraz pisemną zgodę drugiego z rodziców na nabycie obywatelstwa przez dziecko, jeśli oboje z rodziców nie są obywatelami polskimi, a o obywatelstwo ubiega się tylko jedno z nich. (dokument o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa złożony przed Konsulem lub Starostą , nie przed notariuszem)
 • jeśli dziecko ukończyło 16 lat, należy dołączyć odpis aktu urodzenia + jego pisemną zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania
 • jeśli wniosek o nadanie obywatelstwa dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, należy dołączyć zgodę opiekuna złożoną przed Konsulem lub Starostą (nie przed notariuszem)


Złożenie wniosku powinno być poprzedzone bezpośrednio 5-letnim, stałym i legalnym okresem zamieszkania w Polsce.
W szczególnych przypadkach okres 5-letni nie musi być dotrzymany. Każdy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest rozpatrywany indywidualnie.

Za wykonane czynności Konsulat pobiera opłaty według obowiązujących stawek z Tabeli Opłat Konsularnych.

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne