Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Opieka konsularna >>Polak za granicą
Uroczystość z okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Mongolią
2010.06.25
28 czerwca 2010 r. w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal 6 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 60. rocznicę nawiązania stosunkó w dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią. Polska była jednym z pierwszych krajó w, któ re uznały niepodległe państwo mongolskie. Strony nawiązały stosunki dyplomatyczne 14 kwietnia 1950 r., zaś wymiana pierwszych przedstawicieli dyplomatycznych nastąpiła w 1953 r. [więcej]


Wyniki konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
2010.06.23
25 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego wręczy dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ministra SZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu wspó łczesnych stosunkó w międzynarodowych, obronioną w 2009 roku. [więcej]


[starsze wiadomości]
Sejm
Senat

Informacje praktyczne dla odwiedzających

Federację Rosyjską

Rosja:
Stolica:
Waluta:
Język urzędowy:
Inne języki:

Federacja Rosyjska
Moskwa
rubel (Rbl)
rosyjski
języki grup etnicznych

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.Od 1 października 2003 r. obowiązują zasady wjazdu na podstawie wiz określone w umowie między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli RP
obywateli FR. Okres ważności paszportu powinien obejmować okres pobytu. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe do Rosji ani posiadania określonej kwoty pieniędzy. Obywatele RP mający ważne bilety uprawniające do podróży do państwa docelowego lub inne dowody potwierdzające tranzytowy cel podróży i dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego przejeżdżają przez terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość, bez obowiązku posiadania rosyjskich wiz tranzytowych. W takich przypadkach okres pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej nie może być dłuższy niż 10 dni, licząc od dnia wjazdu. Obywatele RP mający zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub karty stałego pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają zeń bez wiz - na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub kart stałego pobytu wydanych przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej w okresie ich ważności. Obywatelom RP mieszkającym na stałe w Polsce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Federacji Rosyjskiej wydają bezpłatnie wizy, łącznie z wizami uprawniającymi do nieograniczonej liczby wjazdów z ważnością do jednego roku, tylko na podróż do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, bez przedstawiania zaproszenia.

Obywatelom RP wjeżdżającym do Obwodu Kalinigradzkiego na podstawie rosyjskich wiz z adnotacją „na prigranicznyj obmien” zgodnie z miejscowym prawem przysługuje prawo pobytu w Obwodzie Kalinigradzkim w okresie nie przekraczającym 72 godzin. Przedłużenie okresu pobytu może nastąpić jedynie w przypadku zamieszkiwania w hotelu uprawnionym do przyjmowania cudzoziemców (wykaz hoteli dostępny na stronie KG RP w Kaliningradzie: www.polkon-kaliningrad.ru) lub w wyjątkowych przypadkach w urzędzie spraw wewnętrznych (OWIR). Przekroczenie wskazanego okresu pobytu powoduje konieczność uiszczenia kary administracyjnej (mandatu), wymierzanej przez funkcjonariuszy rosyjskich służb granicznych lub milicji, oraz automatyczne wydalenie cudzoziemca poza granice Federacji Rosyjskiej. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie.

Cudzoziemcy, w tym obywatele RP, zamierzający wyjechać z Obwodu Kalinigradzkiego przez drogowe przejścia graniczne z Polską (Bagrationowsk - Bezledy), Mamonowo - Gronowo, Gusiew - Gołdap) narażeni są na konieczność długotrwałego oczekiwania w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego (nawet do 4 dni).
W przejściach granicznych po stronie rosyjskiej nie istnieją rozwiązania obiektywnie umożliwiające wszystkim kategoriom podróżnych dokonanie odprawy granicznej w trybie uproszczonym.

Przed przejściami granicznymi w Mamonowie i Bagrationowsku, jako forma organizacji kolejek pojazdów oczekujących do granicy, obowiązkowe jest korzystanie z tzw. placów gromadzenia, na których terenie oczekuje się na zezwolenie na ustawienie pojazdu w kolejce przed obszarem przejścia. Zezwolenie to udokumentowane jest w formie przepustki, stanowiącej formalną podstawę do wjazdu wg kolejności na teren przejścia granicznego. W kolejkach po stronie rosyjskiej działają oszuści oferujący możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością, po uiszczeniu opłaty, co jest działaniem całkowicie bezprawnym.

Obywatele RP, którzy w czasie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzędy konsularne RP, bez obowiązku uzyskiwania wiz wyjazdowych.

PRZEPISY CELNE. Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Kultury na wywóz dzieł sztuki (w tym sztuki współczesnej oraz przedmiotów zabytkowych sprzed 1945 r.). Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. Przy wjeździe z Białorusi celnicy mogą dodatkowo zażądać okazania białoruskiej deklaracji celnej. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Wracając do Polski, kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał (w godzinach pracy urzędu). Przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej należy zadeklarować wszystkie pieniądze i cenne przedmioty (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) i dopilnować, aby celnik podpisał, podstemplował i zwrócił deklarację. Wywóz walut w kwocie do 3 tys. USD możliwy jest bez deklaracji celnej; kwoty od 3 do 10 tys. USD należy wpisać do deklaracji celnej. Kwoty powyżej 10 tys. USD należy zadeklarować oraz okazać wyciąg bankowy. Na przejściach granicznych Obwodu Kaliningradzkiego nie zadeklarowane kwoty obcych walut mogą podlegać konfiskacie. Dodatkowo może być wymierzona kara grzywny, a do czasu jej zapłacenia jako zastaw może zostać zatrzymany np. samochód. Bez opłat celnych można wwozić/wywozić: wyroby alkoholowe -2 l, papierosy - 200 szt., cygara - 50 szt., czarny kawior -250 g, czerwony kawior - 250 g, szlachetne gatunki ryb - 2 kg.

PRZEPISY PRAWNE. Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnych ilościach, stanowi w Federacji Rosyjskiej przestępstwo, za które grozi wysoka grzywna do długoletniej kary pozbawienia wolności włącznie (posiadanie narkotyków-do 3 lat, handel narkotykami - od 8 do 20 lat). Ponadto najczęściej orzekane kary: kradzież - do 10 lat, rozbój - od 3 do 15 lat, gwałt - od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki, waluty itp. - od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. W miejscach publicznych należy mieć przy sobie dokumenty. Miejscowa milicja wyczulona jest na przebywanie w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych (dworce, lotniska, parki). MELDUNEK. Należy obowiązkowo wypełnić otrzymaną na granicy kartę migracyjną i zameldować się w terminie 3 dni od daty wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Organem meldunkowym jest oddział OWIR właściwy dla miejsca pobytu. Goście hotelowi meldunek uzyskują na miejscu. Zasad tych należy rygorystycznie przestrzegać, gdyż są egzekwowane. Hotele i organizacje świadczące usługi hotelarskie mają polecenie przyjęcia na okres do 10 dni (licząc od dnia wydania tymczasowych dokumentów tożsamości) cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości w czasie pobytu w Federacji Rosyjskiej i którym przedstawicielstwa dyplomatyczne ich państw wydały nowe dokumenty w celu wyjazdu z Rosji.

UBEZPIECZENIE. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. „Zielona karta" nie jest honorowana. Należy mieć oddzielne ubezpieczenie ważne na Rosję. Ubezpieczenie OC można wykupić u agentów ubezpieczeniowych po przekroczeniu granicy z Rosją lub Białorusią.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. W Rosji występuje zagrożenie AIDS oraz chorobami układu pokarmowego (szczególnie na prowincji). Zalecane są szczepienia przeciwko: dyfterytowi wirusowemu, zapaleniu wątroby, tężcowi, żółtaczce, gruźlicy, chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Między ministerstwami zdrowia Polski i Rosji obowiązuje porozumienie gwarantujące wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Przez pierwszy tydzień do dwóch tygodni międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, ale przy dłuższym pobycie jest ono zalecane. Przydatne może się okazać tłumaczenie prawa jazdy na język rosyjski, gdyż często funkcjonariusze milicji nie znają alfabetu łacińskiego. Pojazdy należy tankować tylko w markowych stacjach benzynowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Należy zawsze mieć przy sobie dokumenty. Zakaz wjazdu dla cudzoziemców nadal obowiązuje w Bałtijsku. Opłata ekologiczna jest pobierana przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej. Konsulat Generalny Mongolii w Irkucku nie wydaje wiz obywatelom RP bez zaproszeń. Należy pamiętać, że posiadanie rosyjskiej wizy uprawniającej do pobytu na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego nie daje możliwości przejazdu tranzytem przez Litwę do pozostałej części FR.

BEZPIECZEŃSTWO W KRAJU. Istnieje znaczne zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady, włamania, pobicia i oszustwa). Ze względu na częste przypadki okradania cudzoziemców należy zachować niezbędne środki ostrożności, unikać przygodnych znajomości, nie korzystać z zaproszeń do mieszkań prywatnych. Należy unikać nocnych spacerów po miastach. Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w skrytce hotelowej lub w innym bezpiecznym miejscu. Zaleca się noszenie przy sobie tylko niezbędnych kwot albo korzystanie z kart kredytowych. Warto się upewnić, czy umowa ubezpieczeniowa przewiduje zwrot wartości ukradzionych rzeczy. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju (oprócz zamkniętych stref specjalnych i wojskowych), ale wskazane jest wystrzeganie się wyjazdów w rejony konfliktów (np. rejon północnego Kaukazu). Zdarzają się tam m.in. porwania w celu wymuszenia okupu. Nie należy podróżować nocą oraz zatrzymywać się w miejscach przygodnych, poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Wymiany pieniędzy można dokonywać bez ograniczeń w kantorach i bankach po okazaniu paszportu. Należy bezwzględnie wystrzegać się wymiany pieniędzy poza oficjalnymi kantorami i bankami.
  • Zalecane jest wystrzeganie się zakupu alkoholu w kioskach i na przydrożnych straganach z uwagi na niebezpieczeństwo zatrucia, z możliwymi skutkami śmiertelnymi.
  • Przy zakupie artykułów spożywczych należy zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia.
  • W Federacji Rosyjskiej nadal obowiązuje zróżnicowanie cen dla obywateli rosyjskich i cudzoziemców (muzea, teatry itp.)

 

  • Poradnik "Polak za granicą" 

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne