Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Wydział wizowy >>Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
  

Jeżeli zaplanowaliście Państwo odbycie podróży do Polski z wizytą służbową, turystyczną lub prywatną należy złożyć dokumenty w celu otrzymania wizy krótkoterminowej na pobyt w Polsce na okres do 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy.

Aby otrzymać wizę należy złożyć wniosek, w okresie nie mniejszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy krótkoterminowej:

 • Wypełniony w języku rosyjskim (w tym przypadku ankietę należy wypełnić łacińskimi literami) polskim lub angielskim i podpisany wniosek wizowy. Stąd można go wydrukować .
 • Jedna aktualna kolorowa fotografia 35 x 40 mm

Zdjęcie powinno odpowiadać następującym wymogom::

- zrobione w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
- na jasnym jednolitym tle
- bez nakrycia głowy. W przypadku, jeśli nakrycie głowy uwarunkowane jest przestrzeganiem poglądów religijnych, twarz na zdjęciu powinna być całkowicie odsłonięta.

 • Paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny powyżej 3 miesięcy po ukończeniu terminu ważności wizy
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np: wyciąg z rachunku bankowego, czeki podróżnicze, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (poświadcza się w Urzędzie Wojewódzkim). Tutaj można uzyskać więcej informacji o środkach finansowych, którymi powinien dysponować wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec.
 • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem € 30 000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu.
 • Oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:

- Dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji
- Dla przedsiębiorców: kopia rejestracji spółki w miejscowych organach oraz zaświadczenie o płaceniu podatków
- Dla studentów: zaświadczenie z uczelni, w przypadku podróży odbywającej się w roku akademickim - również zaświadczenie zezwalające na nieobecność na zajęciach.

 • Kopie stron paszportu z poprzednimi polskimi wizami.
 • Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest kopia zgody drugiego rodzica lub opiekuna w formie pisemnej, w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodziciela lub inne dokumenty).

Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 euro dla obywateli Rosji. Tutaj można więcej się dowiedzieć o opłatach konsularnych.

Osoby, które nie są obywatelami Rosji, powinny dodatkowo przedstawić:

- rosyjską wizę (uprawniającą do powrotu na terytorium FR) lub kartę stałego pobytu, - rejestrację ważną w ciągu 3 miesięcy od daty zaplanowanego powrotu,
- ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem € 30 000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu.

Uwaga !

W dniu 1 czerwca 2007 roku nabrały mocy prawnej zasady wydawania wiz zgodnie z Porozumieniem między Federacją Rosyjską a Unią Europejską o uproszczeniu wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej oraz Unii Europejskiej. Tutaj można więcej się dowiedzieć o umowie.

 

Dodatkowo wymagane są:

Dla wyjazdów służbowych, na konferencje/wystawy:

 • Zaproszenie (oryginał i kopia) od przedsiębiorstwa/organizacji polskiej powinno być sporządzone na blankiecie firmowym przedsiębiorstwa/organizacji.

Zaproszenie powinno zawierać datę, podpis oraz następującą informację:

- nazwa przedsiębiorstwa/ organizacji zapraszającej,
- imię i nazwisko, rok urodzenia, płeć osoby zapraszanej oraz jej stanowisko,
- cel podróży,
- długotrwałość podróży (termin, ilość dni i wjazdów),
- informacja, kto ponosi koszty podróży i utrzymania,
- adres i telefon osoby zapraszającej oraz stanowisko, imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za organizację podróży.

Dla wyjazdów turystycznych:

 • Potwierdzenie wniesienia pełnej opłaty za usługi hotelowe lub potwierdzenie opłaty za podróż przez firmę turystyczną
 • Oryginał i kopia biletów w obie strony.

Dla podróży na zaproszenie prywatne - do rodziny lub przyjaciół:

 • Zaproszenie (oryginał i kopia) wystawione zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach poświadczone w Urzędzie Wojewódzkim.
 • Zaproszenie (oryginał i kopia) w formie pisma od osoby zapraszającej do osoby zapraszanej powinno zawierać następujące informacje:

- Nazwisko i imiona, adres i numer telefonu osoby zapraszającej,
- Nazwisko i imiona, adres, datę urodzenia i numer paszportu osoby zapraszanej,
- termin i miejsce podróży,
- informacja o stopniu pokrewieństwa osoby zapraszanej. W przypadku, jeśli strony nie są spokrewnione, wymagane jest złożenie wyjaśnienia gdzie i kiedy strony się spotykały.
- informacja o osobie pokrywającej koszty podróży.
- zaproszenie powinno być poświadczone przez notariusza. Do zaproszenia należy dołączyć kopię pierwszej strony paszportu osoby zapraszającej. W przypadku, jeśli strona zapraszająca nie jest obywatelem RP - kopię karty stałego pobytu.

Wiza tranzytowa typu B:

Wiza tranzytowa uprawnia do przejazdu przez terytorium RP i może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego lub państwa graniczącego z terytorium RP. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 5 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium RP.

W celu otrzymania wizy tranzytowej wnioskodawca powinien okazać następujące dokumenty:

 • Ważną wizę do państwa docelowego,
 • Kopię biletu lotniczego lub kolejowego,
 • Potwierdzenie rezerwacji hotelu,
 • Ważną wizę rosyjską uprawniającą do powrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania wizy. Jednak według własnego uznania konsulat może zażądać dodatkowych dokumentów.

Wydział Konsularny ma prawo zaprosić wnioskodawcę na rozmowę.

Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie jawnie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do RP.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych bezpośrednio do Konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną

Wnioskodawca ma prawo do uprawnienia innej osoby do złożenia dokumentów wizowych po sporządzeniu pełnomocnictwa. Wnioski mogą składać firmy turystyczne, pracodawcy oraz inne organizacje. Pełnomocnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za złożone dokumenty.

Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 10 dni kalendarzowych od chwili przyjęcia wniosku i załączonych dokumentów. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie dokumentów może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta trzy dni lub wcześniej przed planowanym wyjazdem.


Wizy pobytowe długoterminowe - „D"

Wiza pobytowa długoterminowa uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu na terytorium RP lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nie przekraczający łącznie roku w okresie ważności wizy.

Wiza pobytowa długoterminowa może być wydana w celu wjazdu i pobytu, o którym mowa w art. 26 pkt 4 lit. b i d-j ustawy, to jest w celu:

 • odwiedzin,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych,
 • wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej,
 • udziału w postępowaniu o udzielenie azylu,
 • wykonywania pracy,
 • naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym - z wyłączeniem wykonywania pracy,
 • korzystania z ochrony czasowej,
jeżeli okoliczności tego pobytu wymagają, aby trwał on dłużej niż 3 miesiące.

 

Zapytania w sprawach wizowych proszę kierować na adres:
[email protected]

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne