Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Ogłoszenia

1.12.2008

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, że od
1 stycznia 2009 r. Rosyjskie Biuro Narodowe, tj. Russian
Associacion of Motor Insurers stanie się Czіonkiem Systemu Zielonej
Karty. Stosowna umowa o wzajemnym honorowaniu certyfikatów
Zielonych Kart zostaіa podpisana przez PBUK z Biurem Rosyjskim.
Umowa wchodzi  w żcie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Oznacza to, że posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych
na terytorium Rosji  od dnia 1 stycznia 2009 r. przy wjeździe na terytorium RP mogą
legitymować się Zielonymi Kartami wydanymi przez rosyjskie zakіady
ubezpieczeс będące czіonkami Biura Rosyjskiego, a posiadacze
pojazdów zarejestrowanych w Polsce przy wjeździe na terytorium
Rosji mogą legitymowaж się Zielonymi Kartami wydanymi przez polskie
zakіady ubezpieczeń.

15/05/2008


Informacja dla osób planujących podróż przez terytorium Federacji Rosyjskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że z dniem 15 maja 2008 roku obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do posiadania wiz tranzytowych.

Obywatele polscy podróżujący tranzytem lotniczym przez terytorium Federacji Rosyjskiej zwolnieni są z obowiązku posiadania wiz rosyjskich pod warunkiem posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu do państwa docelowego oraz biletu lotniczego z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą w tym czasie opuszczać strefy tranzytowej portu lotniczego.


„Z dniem 1 marca 2008 Kanada zniosła obowiązek wizowy dla

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym informujemy, iż:

     1.       Bezwizowy wjazd możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów czytanych maszynowo - posiadacze innych paszportów obowiązani są do wnioskowania o wizę.

     2.       Okres bezwizowego pobytu wynosi 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie zostanie określony krótszy czas pobytu - ostateczną decyzję odnośnie okresu dozwolonego pobytu w Kanadzie podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy kanadyjskiej (na lotnisku lub lądowym przejściu granicznym). Jeżeli urzędnik imigracyjny nie umieści żadnej adnotacji pod stemplem wjazdowym w paszporcie, dozwolony okres pobytu wynosi sześć miesięcy od daty wjazdu do Kanady.

     3.       Zniesienie obowiązku wizowego nie daje osobom podróżującym do Kanady automatycznej gwarancji wjazdu na teren kraju. Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren kraju. Niektóre kategorie osób, w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z Kanady lub osoby, które były karane mogą być pozbawione prawa wjazdu do Kanady. 

     4.       Praca w Kanadzie bez uzyskania zezwolenia na pracę jest nielegalna.

     5.       Od 1 stycznia 2009 bezwizowy wjazd możliwy będzie jedynie dla posiadaczy paszportów biometrycznych (wydawanych od 28 sierpnia 2006). Po tym terminie wymagana będzie wiza na pobyt czasowy od osób posiadających paszporty bez cech biometrycznych. 

     6.       Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady w Warszawie: http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/menu-pl.asp."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniają się zasady bezwizowego wjazdu obywateli RP na terytorium Kanady. Ze zwolnienia z obowiązku posiadania wiz będą mogły korzystać wyłącznie osoby posiadające paszporty biometryczne (wydawane od 28 sierpnia 2006 r.)


 

 30.04.2009

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, iż obywatele polscy przebywający za granicą w razie zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, obowiązani są wymienić dowód osobisty w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracji lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli osoby te nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego we wskazanym terminie, posiadany przez nich dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności obligującej do jego wymiany (podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz 993 z późn. zm.)).

 

 

04/02/2008 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu informuje, iż do dnia 31 marca 2008 r. trwa wymiana książeczkowych dowodów osobistych.

Osoby przebywające obecnie poza granicami kraju będą mogły dokonać wymiany książeczkowych dowodów osobistych natychmiast po powrocie do Polski (zgodnie z polskim prawem osoby zamieszkałe w Polsce mają obowiązek posiadania dowodu osobistego).

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego następuje we właściwym organie gminy w Polsce i wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Konsul nie jest upoważniony z mocy prawa do pośredniczenia w wymianie dowodów osobistych.

Należy wziąć pod uwagę, że chociaż termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa 31 marca 2008 r., jednakże już od 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granicy Polski.

Szczegółowe informacje związane z wymianą wyżej wymienionych dokumentów, w tym dotyczące trybu wydawania i właściwości organów uprawnionych do ich wydawania oraz dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl oraz na stronach internetowych terenowych organów administracji publicznej.         

04/01/2007

MSZ  REPUBLIKI  BIAŁORUSI  POINFORMOWAŁO AMBASADĘ  RP  W MIŃSKU W PIĄTEK  28 BM., ŻE PRZY PODRÓŻACH TRANZYTOWYCH OBYWATELI  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ PRZEZ TERYTORIUM REPUBLIKI  BIAŁORUSI NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE BIAŁORUSKICH WIZ TRANZYTOWYCH  OD  01 STYCZNIA  2008 R.

JEDNOCZEŚNIE  STRONA  BIAŁORUSKA  POINFORMOWAŁA,  ŻE  W CELU  POWROTU -  BEZ PRZESZKÓD - DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,  REPUBLIKI  LITEWSKIEJ,  REPUBLIKI  ŁOTEWSKIEJ I UKRAINY,  OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ, POSIADAJĄCY WAŻNE  WIZY  BĄDŹ ZEZWOLENIE  NA CZASOWY  LUB STAŁY  POBYT PAŃSTW  CZŁONKOWSKICH  WSPÓLNOTY NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW,  MONGOLII,  CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, DO 1 MARCA 2008 R. MOGĄ   PODRÓŻOWAĆ  TRANZYTEM  PRZEZ TERYTORIUM  REPUBLIKI BIAŁORUSI,  BEZ WIZ  TRANZYTOWYCH .


K o m u n i k a t

          W dniu 15 czerwca 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej wprowadzające obowiązek zgłaszania granicznym organom celnym przez osoby wjeżdżające i wyjeżdżające na/z terytorium Unii Europejskiej posiadanych przy sobie podczas przekraczania granicy środków pieniężnych w kwocie równiej lub wyższej niż 10.000 ( słownie : dziesięć tysięcy ) Euro. Wymóg ten dotyczy zarówno obywateli państw Unii Europejskiej jak i obywateli państw spoza Unii.

Powyższe odnosi się także do posiadanych przy przekraczaniu granicy ekwiwalentów pieniężnych w innych walutach niż Euro lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.

Organy celne wszystkich państw UE na podstawie wymienionego rozporządzenia mogą zatrzymywać niezgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania przeciwko tym osobom, które nie dokonają obowiązku zgłoszenia posiadanej gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 Euro. Należy również pamiętać o jednolitym obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Wprowadzone przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy kwoty pieniężnej równiej lub przekraczającej 10.000 Euro
 

Z dniem 1 czerwca 2007 roku Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu rozpoczyna stosować przepisy zawarte w:
Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej


 

 

 

 • Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z Ustawą o działalności gospodarczej (Dz.U z 05.11.2002 nr 183 poz.1522) z dniem 31.12.2007 roku upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych wydanych w latach 1996-2000. Powyższe oznacza, że z dniem tym kończy się proces wymiany tych dokumentów i wszystkie książeczkowe dowody osobiste utrącą ważność. Szczegółowe informacje o procesie wymiany dowodów osobistych są dostępne na stronie internetowej www.mswia.gov.pl.
 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 16 kwietnia 2007 r. proces rozpatrzenia wniosku wizowego i podjęcie decyzji będzie trwał minimum 2 dni robocze.

 • Spotkanie wicemarszałka Macieja Płażyńskiego z młodzieżą rosyjską.

 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu informuje, że od dnia 15.01.2007 roku opłaty za czynności konsularne będą pobierane w walucie EUR.


 • Z dniem 1 stycznia 2007 r. zostaną zmienione zasady podróżowania obywateli RP w tranzycie przez terytorium Federacji Rosyjskiej.
  Zmiana wynika ze sprecyzowania treści art. 5 Umowy między Rządem RP a Rządem FR, zawartej 18.09.2003 r.
  Zgodnie z treścią otrzymanej noty obywatele RP, posiadający prawo do wjazdu do kraju docelowego, będą mogli podróżować przez terytorium Federacji Rosyjskiej tranzytem bez konieczności posiadania rosyjskiej wizy tranzytowej tylko w ramach ważności wizy kraju docelowego.
  W innym wypadku, jeżeli podróż rozpocznie się przed terminem ważności lub trwać będzie po zakończeniu ważności wizy kraju docelowego, obywatele RP będą zobowiązani posiadać rosyjską wizę tranzytową.

 • Konsulat Generalny RP w Sankt-Petersburgu uprzejmie informuje, że z dniem 23 października 2006 r. wizy będą drukowane ze zdjęciem.

W związku z tym prosimy zwracać szczególną uwagę na zdjęcia i przestrzegać stawianych przez Konsulat Generalny RP wymagań.

 • Konsulat Generalny RP w Sankt-Petersburgu uprzejmie informuje, że z dniem 04 września b. r. przystąpił do pełnienia obowiązków konsula do spraw kultury Pan Cezary Karpiński.
CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne