Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Karta Polaka

 

 

Aktualny tekst Ustawy o Karcie Polaka

Proszę pobrać wniosek o przyznanie Karty Polaka


Konsul ds. Karty Polaka

przyjmuje w KG w Sankt Petersburgu
w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

e-mail: [email protected]

tel. +78123363140, 3363141

 

I N F O R M A C J A
w sprawie Karty Polaka

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 7.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280) uprzejmie informujemy zainteresowanych obywateli Rosji - Polaków, oraz osoby polskiego pochodzenia, że od dnia 29 marca 2008 r. rozpoczyna pracę w Konsulacie Generalnym w Sankt Petersburgu Konsul ds. Karty Polaka.

 

Karta Polaka jest dokumentem
potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Rosji, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:

1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów, dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej Rosji, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

UWAGA!

Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego,
nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.
Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

Uwaga!
Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

 

Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie potrzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

 

Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

 

Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka

Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej KG w Sankt Petersburgu - www.konsulatrp.ru

Prosimy wypełnić wniosek zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku.

W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.

Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu.

 

Uwaga!
Podpis musi się zmieścić się w narysowanej we wniosku ramce.

 

Skompletowanie dokumentów

Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. Np. gdy wnioskodawca ma jednego z rodziców Polaka, wystarczy tylko jeden dokument, np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.

Należy skopiować paszport zagraniczny (stronę ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania).

Prosimy o skopiowanie oryginalnych dokumentów, które wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi).

 

Prosimy zatelefonować do KG RP w Sankt Petersburgu i umówić się z konsulem na rozmowę;

tel. +7812 3363140, 3363141

 

Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

-        wypełniony wniosek ze zdjęciem;

-        oryginały i kserokopie dokumentów;

-        oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

 

 

Uwaga!
Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.

 

UWAGA!
Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku.
Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula

deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

 

Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).

Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.

Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.

Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.

Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).

Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się - za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji - do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

 

Uwaga!


Konsul ds. Karty Polaka

przyjmuje w KG w Sankt Petersburgu
w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

e-mail: [email protected]

tel. +7812 3363140, 3363141

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne