Polski | Русский | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Wiadomości z Polski
Biuletyny
Linki
Informacje ogólne  
Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w FR
Polskie przedst.dyplomat. w państwach sąsiadujących z FR
Inne zagadnienia  
USTAWA o wjeździe na terytorium RP...
Kontakt
Tranzyt obywateli polskich przez Rosję
Informacja dla obywateli krajów Unii Europejskiej...
Informacja dla obywateli polskich wyjeżdż. do krajów UE
Przystąpienie Polski do Europejskiego porozumienia...
Główny lekarz informuje..
Galeria  
20-lecie SKO Polonia
Wydział wizowy  
Schengen- wjazd i przebywanie
Wzory ankiet wizowych po wejściu Polski do Schengen
Sprawy obywatelskie  
Opieka konsularna  
Sprawy prawne  
Sprawy paszportowe
Ogłoszenia
e-konsulat
Wymagane dokumenty w celu uzyskania wizy
Sposób wypełnienia wniosku
Opłaty konsularne
Środki finansowe i ubezpieczenie
Warunki przejazdu tranzytem
Umowa między UE i FR.
Ustawa o cudzopziemcach
Wykaz państw, których obywarele nie potrzebują wizy wjazdowej do Polski
Nadanie obywatelstwa polskiego
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Repatriacja
Polak za granicą
Konsulaty RP w FR
Wydobywanie dokumentów
Czynności notarialne
Zaświadczenia celne
Przewóz broni przez terytorium RP
Przewóz broni do Polski
jesteś tutaj: Strona główna >>Informacje konsularne >>Sprawy paszportowe
   

Informacje paszportowe

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że w dniu 19 lutego 2010 r. weszły w życie nowe przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, obowiązujące od dnia 19 lutego 2010 r.:

- dzieciom do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe; w tym przypadku obecność dzieci przy składaniu wniosku paszportowego nie będzie wymagana, wniosek składają oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Obecność będzie obowiązkowa wyłącznie, gdy na życzenie rodziców dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny,

- paszporty biometryczne na żądanie rodziców dla dzieci do 5 roku życia wydawane są z 12 miesięcznym terminem ważności,

- odbioru paszportu dla osoby małoletniej (do 18 roku życia) może dokonać jedno z rodziców - obecność małoletniego nie jest obowiązkowa,

- w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (art. 18a1). Powyższe terminy obowiązują obywateli polskich przebywających za granicą.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych i ustawy o opłacie skarbowej.

Zasady wydawania paszportu:

 PASZPORT BIOMETRYCZNY:

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierają dwie cechy biometryczne, tj. obraz twarzy oraz zapis linii papilarnych. Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. zachowują ważność do terminów w nich określonych.

Paszporty dla osób pełnoletnich

Osobom, które ukończyły 18 rok życia wydawane są paszporty biometryczne 10-letnie.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagane są:

- obecność wnioskującego o paszport,

- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,

- aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe - informacja na temat zdjęcia poniżej,

- paszport lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,

- w przypadku wymiany paszportu ze względu na zmianę nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego oryginał polskiego aktu małżeństwa.

 

Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 5 tygodni od dnia złożenia wniosku. 

Przy odbiorze dokumentu paszportowego wymagane są:

- przedstawienie poprzedniego paszportu,

- osobisty odbiór. 

Paszporty dla dzieci od 5 roku do 13 roku życia

Dzieciom w wieku od 5 do 13 roku życia wydawane są paszporty biometryczne 5-letnie.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagane są:

- obecność dziecka,

- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,

- obecność obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów z dokumentami tożsamości,

- przestawienie numeru PESEL dziecka,

- aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe - informacja na temat zdjęcia poniżej.

 

Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 5 tygodni od dnia złożenia wniosku. 

Przy odbiorze dokumentu paszportowego wymagane są:

- przedstawienie poprzedniego paszportu,

- obecność jednego z rodziców lub wyznaczonego przez sąd opiekuna ze swoim dokumentem tożsamości. 

Paszporty dla dzieci od 13 do 18 roku życia

Dzieciom w wieku od 13 do 18 roku życia wydawane są paszporty biometryczne 10-letnie.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagane są:

- obecność dziecka,

- obecność obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów z dokumentami tożsamości,

- przedstawienie numeru PESEL dziecka,

- aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe dziecka - informacja na temat zdjęcia poniżej

 

Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 5 tygodni od dnia złożenia wniosku. 

Przy odbiorze dokumentu paszportowego wymagane są:

- przedstawienie poprzedniego paszportu,

- obecność jednego z rodziców lub wyznaczonego przez sąd opiekuna ze swoim dokumentem tożsamości. 

PASZPORT TYMCZASOWY:

Paszporty dla dzieci poniżej 5 roku życia:

Dzieciom do ukończenia 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe z okresem ważności 12 miesięcy.

Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagane są:

- obecność obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów z dokumentami tożsamości,

- przedstawienie aktu urodzenia dziecka,

- aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe dziecka - informacja na temat zdjęcia poniżej.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego wymagane są:

- przedstawienie poprzedniego paszportu,

- obecność jednego rodzica ze swoim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty)

 

 

UWAGA: Na uzasadnione żądanie rodziców lub wyznaczonych przez sąd opiekunów konsul może wydać paszport biometryczny dziecku poniżej 5 roku życia. Okres ważności takiego paszportu wynosi 12 miesięcy. Przy wnioskowaniu o taki paszport wymagana jest obecność dziecka. Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 5 tygodni od dnia złożenia wniosku. 

 

Paszport tymczasowy oprócz dzieciom poniżej 5 roku życia wydawany jest:

 

-  obywatelom polskim na czas oczekiwania na paszport biometryczny,

-  obywatelom polskim przebywającym za granicą w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

-  obywatelom polskim przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu.

UTRATA/ZNISZCZENIE PASZPORTU

W przypadku utraty lub zniszczenia posiadanego paszportu należy zgłosić ten fakt w Konsulacie.

 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZDJĘCIA:

 


(wzór prawidłowo wykonanej fotografii)

fotografia: szerokość 35 mm wysokość 45 mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36 mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30 mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11 roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15 mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia;

OPŁATA KONSULARNA ZA WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO:

 • 1) Pełnopłatne:
  • Wydanie dokumentu paszportowego 10-letniego: 106 EUR
  • Wydanie dokumentu paszportowego 10-letniego małoletniemu od 13 lat: 53 EUR
  • Wydanie tymczasowego dokumentu paszportowego rocznego dla dziecka do 5 lat: 17 EUR
  • Wydanie dokumentu paszportowego 5-letniego dla dziecka do 7 lat: 36 EUR
  • Wydanie dokumentu paszportowego 5-letniego dla dziecka od 7 do 13 lat: 36 EUR
  • Wydanie tymczasowego dokumentu paszportowego na powrót do kraju w zamian za utracony dokument paszportowy: 39 EUR
  • Wydanie dokumentu paszportowego 10-letniego w miejsce utraconego z przyczyn zawinionych przez osobę posiadającą paszport: 188 EUR
 • 2) Opłata ulgowa 53 EUR za wydanie paszportu 10-letniego przysługuje:
  • Emerytom
  • Rencistom
  • Inwalidom (i współmałżonkowi będącemu na ich utrzymaniu
  • Kombatantom
  • Osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
  • Uczącej się młodzieży i studentom szkół wyższych do 26 lat
 • 3) Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
  • Osób, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat
  • Osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, jeżeli ich pobyt za granicą jest związany z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji
  • Osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
  • Żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju
 • 4) Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, w związku:
  • ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,
  • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
  • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

 

 
CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne